Новые Советы

2680

Виды лебедок и их применение

Лебедка – это механизм, облегчающий перемещение груза в горизонтальном или вертикальном направлении…
2515

Рятуємося від голосних звуків

Почнемо з початку - потрібно з'ясувати, від яких звуків рятуватися. Вони адже теж бувають різні. Їх…
5971

Види лебідок і їхнє застосування

Лебідка - це механізм, що полегшує переміщення вантажу в горизонтальному або вертикальному напрямку…
2864

Как сделать опалубку

Установка опалубки берет свой отсчет с определения точек опоры будущего здания. В случае если…

Подари тепло своему дому. всё, что вы хотели знать о Каминах

Главная Строительные советы Вимоги до установки сигналізаторів і газоаналізаторів ( ТУ-ГАЗ-86)

Преимущества природного натурального камня перед искусственным.

Существует одна важная часть интерьера, которая имеет, как декоративное назначение, так и практическое – это камин.

 


Вимоги до установки сигналізаторів і газоаналізаторів ( ТУ-ГАЗ-86)
Будет Вам Полезно
Ті, у кого є ванна кімната, часто ставлять запитання, якому й хотілося б присвятити цю с
Меблі створюються для певних цілей. Так, крісло призначене для однієї людини, а на дива
Сталеві вхідні двері - самий надійний захист від пограбувань, ніякі інші двері не викон
Реечные потолки дают замечательную возможность оформить помещение самого различног
Вимоги до установки сигналізаторів і газоаналізаторів ( ТУ-ГАЗ-86) | що потрібно знати про газ вимоги до установки сигналізаторів і газоаналізаторів ( ту-газ-86)

Затверджені наказом Миннефтехимпрома СРСР від 30 квітня 1986 р. № 419.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжні Вимоги поширюються на знову розроблювальні проекти будівництва й рекон-струкции виробництв нафтопереробної й нафтохімічної промисловості СССР.

1.2. Вимоги визначають прядок установки автоматичних стаціонарних безперервно діючих сигналізаторів і систем сигналізації довзривних концентрацій газів і пар у повітрі производствен-них приміщень і зовнішніх установок, а також сигналізаторів і газоаналізаторів гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень

1.3. У відповідності справжніми Вимогами проектні організації визначають тип, кількість сигна-лизаторов і газоаналізаторів і місця відбору проб газів і пар з урахуванням місцевих умов, технологиче-ских особливостей виробництва й т. д.

1.4. При проектуванні, монтажі й експлуатації стаціонарних автоматичних засобів контролю й сиги-нализации шкідливих і вибухонебезпечних газів і пар поряд зі справжніми Вимогами й правилами сліду-ет керуватися відповідними будівельними нормами й правилами, Правилами пристрою електроустановок (ПУЕ), Вказівкам по проектуванню електроустановок у системах автоматизації про-изводственних процесів, правилами й нормами по техніці безпеки, затвердженими або погоджений-ними Миннефтехимпром СССР, і інструкціями заводів виготовлювачів

1.5. Датчики сигналізаторів і газоаналізаторів, а також сигнальна апаратура, установлювані у вибухонебезпечних зонах, повинні відповідати категоріям і групам вибухонебезпечних сумішей, які мо-гут утворюватися в цих зонах

1.6. Сигналізатори довзривних концентрацій, при їхньому серійному виробництві, повинні встановлюватися:

- у вибухонебезпечних зонах класу В-1а, а також у зонах класу В-1б, зазначених у підпункті 1 пункту 1 УП-3-42ПУЕ;

- у вибухонебезпечних зонах класу В-1г;

- у заглубленних приміщеннях з нормальним середовищем, куди можливе затікання горючих газів і пар ззовні.

1.7. Сигналізатори й газоаналізатори гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин, при їх рє-рийном виробництві, повинні встановлюватися у всіх виробничих приміщеннях з наявністю шкідливих речовин, незалежно від класу їх небезпеки

1.8. При установці газоаналізаторів або сигналізаторів для контролю гранично припустимих концентра-ций установка сигналізаторів довзривних концентрацій на дану речовину не вимагається

1.9. Сигналізатори довзривних концентрацій, при змісті горючих газів і пар 5 - 50% or нижньої межі запалення (НПВ), а також газоаналізатори й сигналізатори гранично припустимих концен-траций, при змісті шкідливих речовин, що перевищують гранично припустимі (ПДК), повинні автомати-чески включати светозвуковую сигналізацію, що сповіщає про наявність небезпечних концентрацій взриво-небезпечних і шкідливих речовин

У випадках необхідності, обумовленою проектною організацією, від імпульсу датчиків довзривних концентрацій повинне передбачатися автоматичне відключення технологічного встаткування або включення системи захисту

1.10. Світловий і звуковий сигнали про наявність небезпечних концентрацій вибухонебезпечних або шкідливих речовин повинні подаватися для приміщень, що обслуговуються постійно, - у загазоване приміщення, для периодиче-ски приміщень, що обслуговуються - у входу впомещение.

Крім того, сигнали одночасно повинні подаватися в операторную або пункт керування произ-водственним комплексом

1.11. Сигнали про спрацьовування датчика сигналізатора довзривних концентрацій, установленого на откри-тій площадці, повинні подаватися:

- в операторную або пункт керування виробничим комплексом - світлової й звуковий;

- на відкриту площадку - тільки звуковий

1.12. Світлова сигналізація оформляється у вигляді світлового табло, установлюваного в місці, що обдивляється добре,

Світлове табло доцільно розміщати окремо від сигналізації параметрів технологічного контролю

1.13. У виробничих приміщеннях з наявністю аварійної витяжної вентиляції газоаналізатори й сиг-нализатори необхідно блокувати з пуском аварійної вентиляції. Вона повинна автоматично вклю-чаться в роботу при спрацьовуванні датчиків газоаналізаторів і сигналізаторів

1.14. Відбір проб контрольованого повітря до датчиків сигналізаторів і газоаналізаторів треба преду-сматривать у місцях найбільш імовірного виділення й скупчення газів і пар залежно від їхніх властивостей, кількості, а також конструктивних особливостей устаткування з дотриманням при цьому вказівок, изло-женних у розділах 2 і 3 справжніх Вимог

2. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СИГНАЛІЗАТОРІВ І ГАЗОАНАЛІЗАТОРІВ У ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ

2.1. У приміщеннях компресорних датчик сигналізатора довзривних концентрацій горючих газів і пар варто передбачати в кожного компресорного агрегату в районі найбільш імовірних джерел уте-чек перекачується среди, щоМ (сальники, лабіринтові ущільнювачі й т.д.) на відстані не більше 1 м (по гори-зонтали) від них

2.2. У приміщеннях насосних зріджених газів варто встановлювати один датчик сигналізатора довзривних концентрацій на насос або групу насосів, за умови, якщо відстань від датчика до найбільше уда-ленного місця можливих витоків у цій групі насосів не перевищує 3-х метрів (по горизонталі).

2.3. У приміщеннях насосних легкозаймистих рідин, а також в інших вибухонебезпечних поме-щениях варто передбачати одне пробоотборное пристрій сигналізатора довзривних концентрацій на групу насосів, апаратів або іншого встаткування, при цьому відстань від пробоотборного устройст-ва до найбільш вилученої крапки можливих витоків у цій групі насосів, апаратури або іншого обору-дования не повинне перевищувати 4 метрів (по горизонталі).

2.4. У заглубленних приміщеннях насосних стічних вод, оборотного водопостачання й ін., куди можливе затікання вибухонебезпечних газів і пар ззовні, а також складських приміщень при зберіганні в них ЛВЖ і го-рючих газів варто передбачати по одному пробоотборному пристрої сигналізатора довзривних концентрацій на кожні 100 м площі приміщення, але не менш одного датчика на приміщення

2.5. Пробоотборние пристрою сигналізаторів довзривних концентрацій варто розміщати по висоті приміщення відповідно до плотностями газів і пар з урахуванням виправлення на темпера-турові:

- при виділенні легких газів із щільністю по повітрю менш 1 - над джерелом;

- при виділенні газів із щільністю по повітрю від 1 до 1,5 - на висоті джерела або нижче його;

- при виділенні газів і пар із щільністю по повітрю більше 1,5 - на висоті не більше 0,5 м над підлогою

2.6. При наявності у виробничому приміщенні суміші горючих газів і пар з різними плотностями пробоотборние пристрою сигналізаторів довзривних концентрацій варто розміщати по висоті, виходячи із щільності того компонента суміші, для якого величина відносини З / НПВ - найбільша, де З - кін-центрация компонента в суміші. НПВ і З незалежно друг від друга можуть бути в будь-яких одиницях измере-ния, але однакових для всіх компонентів суміші

2.7. Пробоотборние пристрою газоаналізаторів і сигналізаторів гранично припустимих концентрацій шкідливих речовин варто розміщати в робочій зоні приміщення в місцях постійного або тимчасового пре-бивания обслуговуючого персоналу на висоті 1 - 1,5 м. На кожні 200 м2 площі приміщення не обходи-мо встановлювати одне пробоотборное пристрій, але не менш 1 датчика на приміщення,

2.8. При одночасному виділенні в повітря робочої зони декількох шкідливих речовин повинен осуществ-ляться контроль гранично припустимої концентрації тієї речовини, для якого співвідношення З / ПДК - має найбільше значення, де З - концентрація компонента всмеси.

2.9. При установці сигналізаторів і газоаналізаторів довзривних або гранично припустимих концентра-ций у виробничих приміщеннях з не суцільними й ґратчастими междуетажними перекриттями каж-дий поверх варто розглядати як самостійне приміщення

2.10. Допускається (за винятком приміщень компресорних і насосних зріджених газів) застосовувати ав-томатические перемикачі для попеременной подачі проб контрольованого повітря від декількох те-чек відбору до одного датчика. При цьому періодичність аналізу для кожної крапки відбору не повинна преви-шать 10 мін

2.11. Газоподводящие лінії до датчиків сигналізаторів і газоаналізаторів варто виконувати із труб із внутрішнім діаметром від 6 до 12 мм. У місці відбору проб аналізованого повітря вони повинні заканчи-ваться зверненими долілиць лійками висотою від 100 до 150 мм і діаметром 50 до 100 мм.

2.12. Довжина газопроводящих ліній повинна бути по можливості мінімальної. Час запізнювання надходження проб до датчика за рахунок газопроводящих ліній не повинне перевищувати 60 сікся

2.13. Матеріал пробоотборних пристроїв і газопроводящих ліній повинен володіти корозійної устойчи-востью до впливу аналізованої й навколишнього середовищ

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ СИГНАЛІЗАТОРІВ ДОВЗРИВООПАСНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НА ВІДКРИТИХ УСТАНОВКАХ

3.1. Датчики сигналізаторів довзривних концентрацій установлюється тільки на тій частині площі відкритої установки, де розташоване встаткування з вибухонебезпечними продуктами

3.2. Найближчі датчики не повинні віддалятися більш ніж на 6 м від зовнішнього периметрі відкритої установ-ки убік розташування на ній устаткування, за винятком випадків, коли встаткування не має взривопожароопасних продуктів. Датчики кожного наступного ряду стосовно попереднього ряду датчиків повинні бути зрушені на величину їхнього радіуса обслуговування, тобто розташовані в шаховому порядку

3.3. Датчики сигналізаторів довзривних концентрацій варто встановлювати в місцях найбільш імовірного виділення й скупчення горючих пар і газів, але у всіх випадках радіус обслуговування одного датчи-ка не повинен перевищувати 10 м. При графічному визначенні необхідної кількості датчиків захисти, що утворяться між колами зон, простору, обслуговува_ не датчиками, ураховувати не треба.

3.4. Датчики сигналізаторів варто розташовувати на висоті 0,5+1 м від нульової оцінки

3.5. На багатоярусних відкритих етажерках датчики встановлюються тільки на нульовій оцінці

3.6. Зразковий порядок розташування датчиків на відкритих установках показаний вприложениях.

3.7. По периметрі зовнішньої установки, зверненому до печей, повинне бути встановлене не менш одного датчика на піч, цьому датчики сигналізаторів установлюються проти кожної сторони печі, зверненої до відкритої установки

3.8. Відстань від місця розташування датчиків сигналізатора до печей повинне бути не менш 15 м, але з дотриманням вказівок, викладених у пункті 3.3.

3.9. У відкритих компресорних горючих газів, насосних зріджених газів і легкозаймистих рідин, а також при положенні насосів, розташованих по установці (секції), датчики сигналізаторів довзривних концентрацій установлюються з урахуванням вказівок, викладених у пунктах 2.1, 2.2, 2.3 справжніх Вимог

3.10. На сливо-наливних естакадах варто встановлювати один датчик на дві цистерни на нульовій оцінці уздовж кожного фронту наливу або зливу

При двосторонньому фронті наливу або зливу датчики розташовувати в шаховому порядку

До відкрит насосним і компресорним ставляться:

- насосні й компресорні, розташовані на відкритих площадках або під навісом із частковим огородженням бічних сторін;

- насосні із частковим огородженням бічних сторін, розташовані під постаментом відкритих етажерок;
- не опалювальні компресорні зі знімним або огородженням, що розсовується, бічних сторін